Voorwaarden

Artikel 1:
Wordt verstaan onder:
Verhuurster: De firma Deco Rent, Kempseweg 9, 5281 TH Boxtel.
Huurder/ster: De natuurlijke of rechtspersoon met wie of welke Deco Rent de overeenkomst is aangegaan, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn Decoraties(s): De of alle door Deco Rent aan de huurder terbeschikking gestelde goederen. Locatie: Iedere plaats waar de decoratie(s) zich bevindt als gevolg van toedoen c.q. in opdracht van de huurder.

Artikel 2:
Alle offertes en prijsopgaven van Deco Rent zijn vrijblijvend en exclusief BTW. Deco Rent behoudt zicht het recht voor, om zonder bericht vooraf, eenmaal per kalenderjaar een prijsverhoging door te voeren in overeenstemming met het algemeen prijspeil.

Artikel 3:
Het huurcontract wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde contractperiode, tenzij de huurder dit schriftelijk kenbaar maakt, tenminste een huurperiode voor beeindiging. Tijdens de overeengekomen contractperiode wordt geen restitutie verleend voor tijdelijke contract onderbreking, zoals bijv. vakantie.

Artikel 4:
De huurder neemt de verplichting op zich als een goed huisvader voor de decoratie(s) te zorgen. De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan aan de decoratie(s) gedurende de tijd dat deze zich bevindt op de locatie en is verplicht deze direct te melden.

Artikel 5:
De huurder is verplicht de hem door Deco Rent toegezonden facturen binnen 15 dagen na factuurdatum volledig te voldoen, bij gebreken waarvan hij wettelijke rente over het factuurbedrag en tevens eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 procent van het factuurbedrag.

Artikel 6:
Deco Rent is verplicht naar beste vermogen zorg te dragen voor de tijdige ter beschikking stelling van de door de huurder bestelde decoratie(s) op locatie.

Artikel 7:
Alle geschillen, welke ook (waaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig beschouwd) zullen, voorzover de bevoegdheid van de kantonrechter in een van de nederlandse kantons niet rechtstreeks uit de toepasselijke rechtsregels voortvloeit, overeenkomstig artikel 43 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie aan de kantonrechter in Amsterdam worden voorgelegd.

Artikel 8:
Het huurcontract kan niet worden onderbroken door vakanties en/of feestdagen.

Artikel 9:
Bij beschadiging en vermiste decoraties wordt de kostprijs van de stukken in rekening gebracht

Artikel 10:
De opzegtermijn is gelijk aan 1 x de door u gekozen huurperiode gerekend vanaf de datum van de eerst volgende omruil.
1016 ms

Deco-Rent - Kempseweg 9 - 5281 TH Boxtel - Tel: 0411 689470 - Mob: 06 5028 8600 - Fax: 0411 689435 - verkoop@deco-rent.nl

Voorwaarden